Säännöt

SÄÄNTÖJEN PDF-versio (koko 106 kt).

VANTAAN FOTOKERHO ry.                                                                                                                                 Päätös

Säännöt                                                                                                                                                              16.04.2021

 

 

 1. Yhdistyksen nimi on Vantaan Fotokerho ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

 

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on kuvausharrastuksen edistäminen ja kuvausalaan liittyvien tietojen ja taitojen lisääminen jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kuvausopetusta, toimeenpanee kuvakilpailuja ja kuvanäyttelyitä sekä pyrkii herättämään kiinnostusta kuvausharrastusta kohtaan julkisen valistustoiminnan avulla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahakeräyksiä.

 

 1. Yhdistyksen varsinaiseksijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harrastaa kuvausta. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Liittymis- ja jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattajajäseninä oleville yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Varsinaisen tai kannattavan jäsenen, joka ei ole suorittanut viimeksi kuluneen vuoden erääntynyttä jäsenmaksua tai joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

 1. Yhdistyksen asioita sen hallituksena hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme tai enintään kuusi muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

 1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu henkilökohtaisella jäsentiedotteella ja kerhon tiedotuksessa yleisesti käytössä olevassa julkisesti nähtävillä olevassa mediassa.

 

 1. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

 

 1. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 2. Kokouksen avaus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilitarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Päätetään kokous.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo – ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Päätetään kokous.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on, mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat kuvausta edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan, varat käytetään samaan tarkoitukseen.

 

 1. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Comments are closed.